Prawa Pacjenta

 

Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta:

800 190 590

(z tel. stacjonarnych i komórkowych)

czynna całodobowe i codziennie

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

ul. Płocka 11/13

fax: (22) 506 50 64

01-231 Warszawa

kancelaria@rpp.gov.pl

Przyjęcia interesantów w Biurze:

 • Poniedziałek   09:00-18:00

 • Wtorek            09:00-15:00

 • Środa              09:00-15:00

 • Czwartek         09:00-15:00

 • Piątek              09:00-15:00

Skargi, wnioski i petycje

Informacje o sposobie przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji

Każdy obywatel ma prawo złożyć skargę wniosek lub petycję. Zarówno złożenie skargi, wniosku czy też petycji jest wolne od opłat. O tym, czy pismo jest skargą, wnioskiem, petycją decyduje treść żądania, a nie jego forma.

Skarga może dotyczyć w szczególności zaniedbania lub nienależytego wykonywania zadań przez Rzecznika Praw Pacjenta lub pracowników Biura Rzecznika Praw Pacjenta, naruszenia praworządności, przewlekłego lub biurokratycznego prowadzenia spraw.

Wniosek może dotyczyć m.in. ulepszenia organizacji i poprawy funkcjonowania Biura Rzecznika Praw Pacjenta, wzmocnienia praworządności, zapobiegania nadużyciom, lepszego zaspokajania potrzeb oraz z efektywniejszego wykonywania zadań przez Rzecznika Praw Pacjenta.

Petycją może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji Rzecznika Praw Pacjenta.

Skargi, wnioski i petycje można składać:

 • pisemnie na adres: Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

ul. Płocka 11/13

01-231 Warszawa

 • pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@rpp.gov.pl

 • poprzez ePUAP (Adres skrzynki ePUAP: /RzPP/skrytka)

 • faksem pod nr 22 506 50 64

 • osobiście w siedzibie Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

Skargi i wnioski można składać także ustnie do protokołu, sporządzanego w czasie spotkania z pracownikiem Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków odbywają się w siedzibie Biura:

 • w poniedziałki w godz. 09:00-18:00

 • od wtorku do piątku w godz. 09:00-15:00.

W każdy wtorek w godzinach od 15:00 do 17:00 obywateli w sprawie skarg i wniosków przyjmuje Rzecznik Praw Pacjenta lub osoba przez niego wyznaczona. Wnioski z prośbą o spotkanie z Rzecznikiem, w celu rezerwacji terminu, należy składać za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej ePUAPU bądź osobiście.

Skargi, wnioski i petycje niezawierające imienia i nazwiska (anonimy) oraz adresu do korespondencji nie są rozpatrywane.

Bez odpowiedzi pozostanie również korespondencja ponawiana w sprawach, które już zostały rozpatrzone, o ile nadawca nie przedstawi nowych faktów lub okoliczności.

Jeżeli uznają Państwo za uzasadnione, mogą Państwo zastrzec, że zawarte w pismach dane osobowe nie powinny być przekazywane innym organom administracji. Złożenie skargi, wniosku lub petycji nie może wiązać się z jakimikolwiek negatywnymi konsekwencjami dla składającego.

Informacja dla osób z trudnościami w komunikowaniu się

Kontakt z pracownikiem Biura Rzecznika Praw Pacjenta jest możliwy za pośrednictwem:

 • osoby przybranej lub poprzez zamówienie nieodpłatnej usługi tłumaczeniowej (PJM – Polski System Języka Migowego, SJM - System Języka Migowego, SKOGN - Sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych), które powinno być zgłoszone co najmniej trzy dni robocze przed planowaną wizytą.

Formularz zapotrzebowania na usługę tłumaczeniową (DOC 36,5 KB)

 • połączenie online z tłumaczem języka migowego - na stronie Biura Rzecznika Praw Pacjenta został zamieszczony banner, po kliknięciu którego użytkownik połączy się z tłumaczem języka migowego. Tłumacz po wysłuchaniu problemu osoby dzwoniącej skontaktuje się z pracownikiem Biura w celu uzyskania odpowiedzi oraz przekazania tych informacji osobie potrzebującej pomocy. Tłumacz online pozostaje do dyspozycji interesantów od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 20:00.

 • adres mailowy: kancelaria@rpp.gov.pl

 • numer fax.: (22) 506 50 64

Informacja dla osób z niepełnosprawnością ruchową

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta z siedzibą przy ul. Młynarskiej 46 w Warszawie dostosowane jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową (poruszających się na wózkach inwalidzkich).

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego – Dział VIII (Skargi i wnioski) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. poz. 1195).

Państwa skarga lub wniosek zostaną rozpatrzone bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Petycja zostanie rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających rozpatrzenie petycji w terminie 3 miesięcy, ulega on przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o 3 miesiące.

Uprzejmie informujemy, że do koordynowania rozpatrywania skarg, wniosków i petycji kierowanych do Rzecznika Praw Pacjenta wyznaczony jest Departament Organizacyjno-Administracyjny.

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osobowych przekazanych w związku ze złożeniem skargi, wniosku lub petycji jest Rzecznik Praw Pacjenta, ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia skargi, wniosku lub petycji a także w celu archiwizacji zgromadzonej dokumentacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

W Biurze Rzecznika Praw Pacjenta wyznaczono inspektora ochrony danych.

Z inspektorem można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Rzecznika Praw Pacjenta za pośrednictwem:

 • poczty elektronicznej: iodo@rpp.gov.pl

 • platformy ePUAP: /RzPP/skrytka

 • pisemnie na wskazany wyżej adres administratora.

Dane nie są przekazywane innym podmiotom za wyjątkiem podmiotów świadczących usługi na rzecz Biura Rzecznika Praw Pacjenta na podstawie odrębnych umów, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa oraz podmiotów uprawnionych do ich uzyskania na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania oraz żądania ograniczenia przetwarzania. Dane osobowe zawarte w rozpatrywanych skargach, wnioskach lub petycjach będą przechowywane wieczyście. Dokumentacja, w której się znajdują, stanowi bowiem materiał archiwalny wchodzący do narodowego zasobu archiwalnego, przechowywany wieczyście przez właściwe archiwum państwowe. Jeżeli Rzecznik Praw Pacjenta nie jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku i przekaże je organowi właściwemu, dokumentacja będzie przechowywana przez minimum 5 lat.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji wskazanych celów wynika z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Nieprzekazanie danych może skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia sprawy.

Prawa pacjenta w aktach prawnych

1) Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.);

2) ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89);

3) ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.);

4) ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1943, z późn. zm.);

5) ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602, z późn. zm.);

6) ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535, z późn. zm.);

7) ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411);

8) ustawa z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533, z późn. zm.);

9) ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 144, poz. 1529, z późn. zm.);

10) ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30, poz. 158, z późn. zm.);

11) ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 91, poz. 178, z późn. zm.);

12) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.);

13) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 247, poz. 1819);

14) rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 sierpnia 1995 r. w sprawie sposobu stosowania przymusu bezpośredniego (Dz. U. Nr 103, poz. 514);

15) rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 4 sierpnia 1995 r. w sprawie wykazu świadczeń zdrowotnych wymagających odrębnej zgody pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego (Dz. U. Nr 100, poz. 503);

16) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 197, poz. 1643);

17) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia badań klinicznych z udziałem małoletnich (Dz. U. Nr 104, poz. 1108).

W oparciu o

Skontaktuj się

NZOZ Przychodnia Rodzinna "GaJa-MED" Sp. z o.o.

ul. Apteczna 8
32-010 Dojazdów

NIP 682-178-04-62

REGON: 383237047

BDO: 000136517

Rejestracja: 12 312 81 45

Godziny działania placówki: 08:00 - 18:00

Jak do nas trafić