RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PACJENTÓW

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) - dalej RODO - informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest NZOZ Przychodnia Rodzinna “GaJa-MED” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Aptecznej 8, 32-010 Dojazdów

 2. Kontakt z inspektorem danych osobowych:

  1. NZOZ Przychodnia Rodzinna “GaJa-MED” Sp. z o.o.

  2. Tel.: (12) 312 81 45

  3. E-mail: nzozgajamed@gmail.com

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

  1. na podstawie art. 23 i następne ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

  2. w celu udokumentowania Pani/Pana stanu zdrowia oraz udzielonych Pani/Panu świadczeń zdrowotnych

 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby i podmioty wskazane w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych

 5. W przypadku udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

  1. na podstawie art. 2 oraz art. 49 i nast. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a w przypadkach o których mowa w art. 12 i nast. cytowanej ustawy na podstawie wskazanych przepisów szczególnych

  2. w celach weryfikacji Pani/Pana uprawnień do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a także w celach rozliczenia tychże świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia lub innym podmiotem finansującym te świadczenia

 6. W przypadku o którym mowa w pkt. 5 odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Narodowy Fundusz Zdrowia lub innym podmiotem finansującym świadczenia opieki zdrowotnej

 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, o którym mowa w art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych

 9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem jednak zasad gromadzenia i przetwarzania danych w dokumentacji medycznej, o których mowa w rozdziale 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych

 10. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych narusza przepisy RODO

 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych gromadzonych w dokumentacji medycznej jest obowiązkowe

 12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu

W oparciu o

Skontaktuj się

NZOZ Przychodnia Rodzinna "GaJa-MED" Sp. z o.o.

ul. Apteczna 8
32-010 Dojazdów

NIP 682-178-04-62

REGON: 383237047

BDO: 000136517

Rejestracja: 12 312 81 45

Godziny działania placówki: 08:00 - 18:00

Jak do nas trafić